LA CAMPANYA

 


Aquests anys el territori, el medi ambient i els recursos naturals de Mallorca han patit com mai l’agressivitat del Govern i del Consell, decidits a impulsar un model de desenvolupament urbanístic i turístic absolutament desmesurat i insostenible, i ha duit a terme un creixement urbanístic desbocat amb unes infrastructures i uns equipaments sobredimensionats i impactants. Per això s’ha creat una Plataforma per fer front a tanta destrucció, per ajuntar esforços i per aturar aquests projectes impactants


El per què d’aquesta campanya


Un creixement urbanístic desbocat i un territori fet malbé

Més creixement urbanístic

L’expansió urbanística de la nostra illa  està assolint xifres inimaginables. El Pla Territorial de Mallorca segueix apostant per un fort creixement urbanístic, l’ocupació d’àrees rurals per a usos residencials i turístics, la utilització de les Àrees de Reconversió Territorial per a la creació de nous sòls edificables, etc.


Nous projectes de camps de golf

A més dels 18 camps de golf que es troben en funcionament i  tres que es troben en fase de construcció, han iniciat la seva tramitació un total de 14 projectes, molts dels quals incorporen complexos turístics i residencials.


Desprotecció dels Espais naturals

El nou govern ha duit  a terme la desprotecció d’espais naturals, ja siguin parcs naturals o Àrees Naturals d’Especial Interès (Península de Llevant i de Cala d'Hort, ANEIS a les Pitiüses, Clínica-hotel vora el Salobrar de Campos i aprovació de la LECO) 

Polígons industrials a cada racó

Els darrers anys s’han creat o ampliat polígons a diversos municipis. Amb l’excusa de concentrar les indústries i tallers situats dins els cascs urbans,  es recol·loquen les indústries locals i s’atrauen indústries, comerços i fins i tot centres d’ocis nous, amb un consum brutal d’àrees rurals i amb un impacte fortíssim.

Més pedreres al Pla de Mallorca

Actualment el Pla de Mallorca assumeix com a funció dins la Mallorca turística, proveir de matèria prima per  fer carreteres i autopistes i per  seguir amb el creixement immobiliari desbocat. Nombroses pedreres se pretenen situar al Pla de Mallorca als darrers anys

Infrastructures dimensionades per una Mallorca  de 4 milions d’habitants

Autopistes

La construcció de 7 noves autopistes implica el consum brutal del territori, la desfiguració dels paisatges rurals, l’aposta decidida pel transport privat en detriment del transport col·lectiu i la preparació de tot l’interior de Mallorca per a un ús urbanístic més intens.

Infrastructures hidràuliques

Es  pretén que abans del 2009 estiguin en funcionament 4 noves dessaladores a les Balears. (Alcúdia, Andratx, Santa Eulàlia i Ciutadella) . La dessalació suposa un cost energètic 4 vegades superior a les polítiques  d’extracció o reutilització.

Ampliació de l’Aeroport

L’aprovació del Pla Director de l’aeroport de Son Sant Joan preveu un increment de trànsit de passatgers i d’aeronaus, i així poder assolir l’any 2015 un total de 38 milions de passatgers (xifra que duplica l’actual de 15 milions)

Infrastructures energètiques: cable, gasoducte i nova central

Per satisfer la demanda creixent d’energia el Pla Energètic que s’està tramitant proposa incrementar la producció a Son Reus, obrir una nova central a Cas Tresorer (Palma),  instal·lar un cable elèctric d’interconnexió amb la península, construir un gasoducte que connecti la península amb les Illes, i la instal·lació de parcs eòlics sobre espais naturals protegits.

Residus: increment de la capacitat d’incineració

La producció de residus sòlids no atura de créixer, tot i que creix igualment el percentatge de reciclatge, el Consell ha decidit duplicar la capacitat d’incineració de Mallorca.

La Llei de Ports obri la porta a la construcció de ‘ports esportius’

L’aprovació de la nova llei de Ports de les Illes Balears pot suposar l’inici de la construcció i l’ampliació de ports esportius al nostre litoral, en concret un increment de 4.500 amarraments a Mallorca.

 

Els nous equipaments prevists suposen un consum de territori exagerat

Hospital  a Son Espases

El Govern balear pretén construir el nou hospital de Palma a terrenys rústics de gran valor patrimonial: Son Espases, just devora el Monestir de La Real. El projecte més respectuós amb l’entorn és la reforma de l’actual hospital de Son Dureta, ja que aprofita uns terrenys ja edificats, uns edificis existents, una localització coneguda i integrada, etc.

Can Vairet amenaçat per la construcció d’un parc temàtic

S’impulsa la construcció d’un parc temàtic a una àrea rural molt ben conservada, situada entre Son Ferrer i l’ANEI de Rafaubeig, a la possessió de Can Vairet . Aquest equipament suposaria un consum brutal de recursos naturals, sobretot aigua i un increment exagerat de trànsit de vehicles.

El polígon de cotxes de lloguer previst a Son Fangos, és absolutament exagerat

La possibilitat de convertir 210.000 m2 de sòl rústic de Palma (a Son Fangos) en un polígon de cotxes ,  implica la possibilitat que hi pugui haver milers de cotxes aparcats, un consum de territori abusiu i la claudicació davant les empreses de lloguer que tenen instal·lacions il·legals. 

Un gran equipament esportiu a terrenys verjos de Calvià

Està clar que el Consistori pensa construir en un futur immediat el complex esportiu amb els terrenys que Nigorra té  entre El Toro i Son Ferrer: el Sementer de Son Flor. Es tracta d’una zona rural entre el Toro i Son Ferrer de gran interès paisatgístic.

El Parc de les Vies

El projecte de l’Ajuntament de Palma consisteix en substituir les vies de tren (que quedaran soterrades) per un carrer de 4 carrils semblant  al Carrer Aragó. En definitiva milers de cotxes, camions o autocars cada hora circulant per un lloc on avui hi passen tres trens cada hora.

 

 

 

Principal

La campanya

Convocatòries

Informes

Iniciativa Legislativa Popular

Enllaços

Col·labora


Plataforma Salvem Mallorca

w w w . s a l v e m m a l l o r c a . o r g